Získej moudrost!

Získej moudrost!

Kde hledáme moudrost? Od koho se učíme žít dobře v tomto světě? Máme vůbec možnost žít bezúhonně ve světě, který je plný korupce, násilí, nespravedlnosti a bezpráví? Takové a podobné otázky si jako křesťané jistě čas od času položíme. A Pán Bůh nás nenechává na pochybách, že o našich starostech ví. Dal nám své Slovo, abychom se z něj učili, jak máme žít na této zemi předtím, než pro nás přijde Pán. Je to Slovo plné moudrosti a samotný Bůh ústy personifikované Moudrosti v knize Přísloví říká:

  • Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé, není v nich nic potměšilého či falešného. (Př 8,8)

Boží Slovo je naprosto spolehlivé. Kdo chce hledat moudrost, musí jít právě sem. Vždyť všechny Boží výroky jsou spravedlivé. Boha nemůžeme obvinit z nespravedlnosti. Svou spravedlnost zcela jednoznačně prokázal, když svého vlastního Syna odsoudil kvůli našim hříchům. Boží hněv, který byl namířený proti nám, dopadl na Božího Syna. Bůh potrestal hřích a na kříži přijal oběť smíření. Bůh nás smířil sám se sebou. Ale nejenom ve svých slovech je Hospodin spravedlivý:

  • Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. (Ž 145,17)

Ve všem, co Bůh dělá, zjevuje jeho spravedlnost, jeho milosrdenství a láska. Plně se to zjevilo v Pánu Ježíši Kristu a v díle kříži. Není větší a jasnější důkaz Božího milosrdenství než je Kristův kříž. Bůh s námi nehraje žádnou podivnou hru – udělal úplně všechno pro naše spasení a na kříži ho završil, dokončil. Je dokonáno! To byla poslední slova Pána. Není to nic potměšilého nebo falešného. Je čistá pravda a projev Boží spravedlnosti.

Boží slovo nás nezavede na scestí, ale vždycky nás povede k Pánu, ke zbožnosti a bázni před Bohem, k tomu, abychom věděli, jak máme žít. To se nemůžeme naučit od světa, od mudrců nebo filozofů, tuto moudrost nezískáme z knih ani od učenců, nedosáhneme jí pozorováním přírody nebo způsobu života lidí, ale jedině a jenom z Božího slova. Na jeho Slovo se můžeme spolehnout – není falešné ani pokřivené, nezjevuje nespravedlnost, ale naopak spravedlnost a slávu Boží.

Do Božího slova vede i další číslo Soli Deo Gloria. Věřím, že zde najdete občerstvení, potěšení i povzbuzení na cestě následování Pána Ježíše Krista.