Jak Pán Ježíš naplnil Hod beránka (Ex 12,1-7)

Bratři a sestry, nastal čas na památku Pánovy smrti. Při této příležitosti si dnes ukážeme na přikázáních ve 12. kapitole knihy Exodus, jak Pán Ježíš naplnil židovský svátek Pesach, nebo česky řečeno, Hod beránka. Kapitolu nebudeme číst celou, ale pokud můžete tak si prosím otevřete Exodus 12. Zaměříme se hlavně na verše, které souvisí se svátkem Hod beránka a Pánem Ježíšem.

Kralická Bible (Nový zákon) s výkladovými poznámkami

Kralická Bible je klenotem, který z Boží milosti dostal náš národ do dědictví. Český jazyk byl jedním z prvních moderních jazyků, do nichž byla Bible přeložena z originálu, tedy hebrejštiny a z řečtiny. 

První překlady Písma jsou známé už ze starověku. Sem můžeme zařadit překlad Starého zákona do řečtiny ze 3. století před Kristem, tzv. Septuaginta. To byla Bible prvních křesťanů, protože řečtina byla "lingua franca" římské říše. 

Život apoštola Petra a výklad 1. listu Petrova | Scott Gilchrist

Pastor Scott Gilchrist nás provází životem tohoto ojedinělého Božího služebníka a zároveň vykládá verš po verši I. Petrovu epištolu. Vidíme Petra v jeho lidské slabosti, ale také v jeho proměněném charakteru. I. Petrova, také nazývanou epištolou naděje, se věnuje mimo jiné tématům utrpení (2:21, 3:14), Boží spravedlnosti (1:17), naděje (5:10) a Kristova vykupitelského díla (3:18).

Pozvání na svatební hostinu (Mt 22,1-14)

Náš milostivý Spasitel nás chce přivést k poznání nebeských věcí. Proto mluví v podobenství o svatbě tělesné, aby přivedl náš rozum ke svatbě duchovní. Takže raduje-li se kdo, že je zván na svatbu tělesnou, o to víc se má radovat, že je zván na svatbu duchovní; bál-li by se kdo, aby nebyl vyhnán ze svatby tělesné, aby se daleko více bál, aby nebyl vyvržen od svatby věčné, a k tomu spoutaný vyvržen ven do temnoty.

admin-jarda Út, 07/06/2021 - 15:45

Církevní dějiny - dějiny církve | Miloslav Jech

Miloslav Jech (1926 –2017) byl český evangelikální teolog a církevní historik, první ředitel Evangelikálního teologického semináře v Praze. Studoval historii a filozofii na Filozofické fakultě univerzity Karlovy. Pracoval v různých dělnických a úřednických profesích, krátce též jako učitel a archivář. Od roku 1965 pracoval jako kazatel Jednoty českobratrské (dnes Církev bratrská). V letech 1990–1996 stál v čele Evangelikálního teologického semináře (resp. t.č. Teologického semináře Církve bratrské).

Jak by se měl křesťan stavět k očkování proti Covidu-19

V dnešní době jsme pod velkým tlakem ze strany vlády, společnosti a médií, abychom se nechali naočkovat proti Covidu-19. Běží rozsáhlé vládní kampaně za peníze daňových poplatníků, které mají být informační, nicméně informací v nich najdete poskrovnu – místo toho se jedná o směs působení na emoce (především jde o vyvolávání strachu) a vedlejších výhod, které budete mít, když se necháte naočkovat (možnost cestovat, chodit do divadla nebo na koncerty). Dochází k rozdělování lidí na očkované a neočkované a k těmto skupinám se potom přistupuje různě.

Boží soud a milost (Gn 38,1–30)

38. kapitola Genesis je o strašlivém Božím soudu nad jednotlivci. Je to ale také kapitola o Božím milosrdenství, které vítězí nad soudem a konečně je to kapitola o zaslíbení. Je zde výhled do budoucnosti, výhled k něčemu mnohem lepšímu, než co dneska uvidíme ve 38. kap. Ale než se dostaneme do textu, podívejme se na to, jak jsme se dostali až sem.

Působení evangelia (Tt 2,14)

Kristovou obětí jste se vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali blízkými. Každý, kdo v něho věří, bude spasen. Každý, kdo v něho věří, byl vykoupen a očištěn Kristem, stal se Božím vlastnictvím a zvláštním, odděleným Božím lidem. Tento Boží lid je charakterizován v poslední části čtrnáctého verše, kde je popsané působení evangelia:

  • … sobě lid zvláštní, horlivý v dobrých skutcích. (Tt 2,14)

Vinný kmen a ratolesti

  • Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (J 15,5)

Já znám, milí v Kristu přátelé, tento text od malička a stejně tak vy všichni. Tu bychom my mohli tomu textu dobře rozumět a já doznám, když přijdu znovu k tomuto textu, jako bych stále viděl něco nového. To nejsem jen já, to každý člověk Boží, a příčina není ve mně, nýbrž v jeho věcech. Tak se to má s jeho věcmi, že když vidíš, tak málo vidíš.

Rád bych vytkl ke společnému vzdělání tré:

Buď věrný až na smrt!

Rudolfův Majestát z roku 1609 zaručoval evangelíkům mnohé svobody. Ale katolická strana se s jeho závěry nechtěla smířit a interpretovala některá místa zcela protichůdně (a v rozporu s dosavadním chápáním i praxí) než strana protestanská. Šlo především o článek, v němž byla povolena svoboda vyznání pro poddané na královských statcích – jednou z podstatných věcí byla možnost postavit si kostel a mít v něm nekatolické bohoslužby. Rozdílnost chápání byla v tom, zda se za královské statky mají považovat také statky církevní, či nikoliv. Dosavadní praxe taková byla (například císař Rudolf II.