Hospodin je můj kalich

Hospodin je můj kalich

  • Hospodin je podíl mně určený … Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! (Ž 16,5–6)

  • Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin! (Ž 144,15)

Žádnému národu, ani rodině či člověku nemůže být uděleno větší milosrdenství než to, když Bůh přebývá uprostřed nich. Ceníme-li je dle výbornosti a bohatství, které jsme skrze ně obdrželi, vidíme, že je to to nejslavnější. Oceňujeme-li toto milosrdenství dle ochotnosti, s níž nám bylo poskytnuto, tu vidíme, že je to ta největší přízeň, jež nám byla prokázána. Sláva Boží ochoty s námi se seznámit je zřejmá v podstatě tohoto daru.

Člověk může obdarovat majetkem i lidi, které nemá příliš rád, ale sebe dát dokáže jen tehdy, když opravdu miluje. Bůh štědře rozdává veškeré dílo svých rukou: slunci velí svítit na zlé i dobré a déšť sesílá na spravedlivé i na nespravedlivé. Nemůžeme však se domnívat, že se stane dílem, přítelem, otcem či manželem toho, koho nezahrnuje svou láskou. Kdo se tedy nechce seznámit s Bohem, znevažuje tu nejslavnější přízeň, jakou kdy Bůh udělil člověku. Uvažte, jak velké provinění je potupit Boží lásku a že to je ta největší hanebnost. David nikdy nebyl tak pobouřen jako když Amónský král odmítl jeho laskavost, kterou ukázal tím, že poslal služebníky, aby ho potěšili v zármutku při ztrátě jeho otce.

I Bůh je velmi pobouřen, odmítáme-li a odhazujeme jeho velká milosrdenství, daná nám z jeho nesmírné lásky. Co většího a lepšího nám Bůh mohl dát než sebe sama? Zeptejte se Davida, co si myslí o Bohu. Znal ho velmi dobře, bydlel v jeho příbytku a snažil se, aby nikdy neztratil jeho přítomnost a blízkost. Ptejte se ho, zda při něm shledal něco nesprávného. Abychom lépe poznali, jak o něm smýšlel, napsal na více než na jednom či dvou místech, jakého přítele měl v Bohu.

„Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!“

„Čím se tak chlubíš, Davide? Což i jiní nemají také království, jako máš ty?“

„Ne, tím se nechlubím; královská koruna náleží k vedlejším klenotům v mé klenotnici.“

„Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich.“