Jsi znovuzrozený?

Jsi znovuzrozený?

Doba čtení: 6 minut

Jsi znovuzrozený? To je jedna z nejdůležitějších otázek v životě. Ježíš Kristus řekl: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží“ (J 3,3). 

Nestačí odpovědět: „Patřím do církve, jsem asi křesťan.“ Tisíce křesťanů podle jména nevykazují žádný ze znaků znovuzrození, které nám dává Písmo. Mnohé z nich jsou uvedeny v prvním Janově listu.

1. Odpor k hříchu

  • Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu.“ (1J 3,9) 
  • Kdo se narodil z Boha, nehřeší. (1J 5,18)

Člověk, který se znovu narodil, neboli byl obnoven, se obvykle nedopouští hříchu. Už nehřeší sklonem svého srdcem, sklonem své vůle a celou svou přirozeností. Pravděpodobně existovaly chvíle, kdy vůbec nepřemýšlel o tom, zda je jeho jednání hříšné, či nikoli, a ne vždy se cítil zarmoucený poté, co se dopustil zla. Mezi ním a hříchem nebyl žádný konflikt, byli to přátelé. Pravý křesťan však hřích nenávidí, utíká před ním, bojuje proti němu, považuje ho za svou největší pohromu, nesnáší břemeno jeho přítomnosti, truchlí, když se dostane pod jeho vliv, a touží se ho zcela zbavit. Hřích ho už netěší, ba dokonce je mu lhostejný; stal se pro něj strašlivou věcí, kterou nenávidí. Jeho přítomnost v sobě však nedokáže odstranit.

Kdyby řekl, že je bez hříchu, lhal by (1J 1,8). Může však říci, že nenávidí hřích a že velkou touhou jeho duše je hřích vůbec nepáchat. Nemůže zabránit tomu, aby se mu do mysli nedostaly špatné myšlenky nebo aby se v jeho slovech i činech neobjevovaly nedostatky, opomenutí a vady. Ví, že „všichni přece mnoho chybujeme“ (Jk 3,2). Před Bohem však může pravdivě říci, že mu tyto věci působí zármutek a smutek a že s nimi celá jeho přirozenost nesouhlasí. Co by apoštol řekl o tobě? Jsi znovuzrozený?

2. Víra v Krista

  • Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. (1J 5,1)

Člověk, který je znovuzrozený neboli obnovený, věří, že Ježíš Kristus je jediný Spasitel, který může jeho duši odpustit, že je Boží osobou, kterou Bůh Otec určil právě k tomuto účelu, a že kromě něho není vůbec žádný Spasitel. Sám v sobě nevidí nic jiného než nehodnost. Má však plnou důvěru v Krista a s důvěrou v něj věří, že jsou mu všechny hříchy odpuštěny. Věří, že díky tomu, že přijal Kristovo dokonané dílo a smrt na kříži, je v Božích očích považován za spravedlivého a může bez obav očekávat smrt a soud.

Může mít obavy a pochybnosti. Někdy vám může říct, že má pocit, jako by vůbec nevěřil. Zeptej se ho však, zda je ochoten věřit v cokoli jiného namísto Krista, a uvidíte, co vám odpoví. Zeptej se ho, zda chce svou naději na věčný život opřít o svou vlastní dobrotu, o své vlastní skutky, o své modlitby, o svého duchovního nebo o svou církev, a poslechni si jeho odpověď. Co by apoštol řekl o tobě? Jsi znovuzrozený?

3. Život ve spravedlnosti

  • Každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. (1J 2,29)

Člověk, který je znovuzrozený neboli obnovený, je svatý člověk. Snaží se žít podle Boží vůle, dělat věci, které se Bohu líbí, a vyhýbat se věcem, které Bůh nenávidí. Chce neustále vzhlížet ke Kristu jako ke svému vzoru i jako ke svému Spasiteli a dokazovat, že je Kristovým přítelem, tím, že dělá vše, co mu přikáže. Ví, že není dokonalý. Je si bolestně vědom své vnitřní zkaženosti. Nachází v sobě zlé sklony, které neustále bojují proti milosti a snaží se ho odlákat od Boha. Nesouhlasí však s nimi, i když jejich přítomnosti nemůže zabránit.

I když se někdy cítí tak špatně, že pochybuje o tom, zda je vůbec křesťanem, bude moci říci spolu s Johnem Newtonem: „Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím bych chtěl být, nejsem tím, čím doufám, že budu na jiném světě, ale přesto nejsem tím, čím jsem býval, a z Boží milosti jsem tím, čím jsem.“ Co by apoštol řekl o tobě? Jsi znovuzrozený?

4. Láska k ostatním křesťanům

  • My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. (1J 3,14)

Znovuzrozený člověk má zvláštní lásku ke všem pravým Kristovým učedníkům. Stejně jako jeho Otec v nebi miluje všechny lidi velkou obecnou láskou, ale zvláštní lásku má k těm, kteří s ním sdílejí víru v Krista. Stejně jako jeho Pán a Spasitel miluje i ty nejhorší hříšníky a mohl by nad nimi plakat, ale k těm, kteří jsou věřící, chová zvláštní lásku. Nikdy se necítí tak dobře, jako když je v jejich společnosti.

Podle jeho názoru jsou všichni členy jedné rodiny. Jsou to jeho spolubojovníci, kteří bojují proti stejnému nepříteli. Jsou to jeho spolupoutníci, kteří putují po stejné cestě. Rozumí jim a oni rozumí jemu. Mohou se od něj v mnoha ohledech lišit - co se týče hodnosti, postavení i bohatství. Ale na tom nezáleží. Jsou to synové a dcery jeho Otce a on je nemůže nemilovat. Co by apoštol řekl o tobě? Jsi znovuzrozený?

5. Přemáhání světa

  • Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. (1J 5,4)

Znovuzrozený člověk nepoužívá názory světa jako měřítko toho, co je správné a co ne. Nevadí mu jít proti způsobům, myšlenkám a zvykům světa. To, co si lidé myslí nebo říkají, ho už nezajímá. Přemáhá lásku ke světu. Nenachází potěšení ve věcech, které většině lidí zdánlivě přinášejí štěstí. Připadají mu pošetilé a nehodné nesmrtelné bytosti.

Miluje chválu od Boha víc než chválu od lidí. Bojí se urazit Boha víc než člověka. Není pro něj důležité, zda je obviňován, nebo chválen; jeho hlavním cílem je líbit se Bohu. Co by apoštol řekl o tobě? Jsi znovuzrozený?

6. Zůstávání v čistotě

  • Kdo se narodil z Boha … střeží sebe samého. (1J 5,18)

Znovuzrozený člověk dává pozor na svou duši. Snaží se nejen vyhýbat hříchu, ale také všemu, co by k němu mohlo vést. Dává si pozor na společnost, ve které se pohybuje. Ví, že špatná společnost kazí srdce a že zlo je nakažlivější než dobro, stejně jako je nemoc nakažlivější než zdraví. Dává si pozor na využití svého času; jeho hlavní touhou je strávit ho prospěšně.

Chce žít jako voják v nepřátelské zemi - neustále nosit zbroj a být připraven čelit pokušení. Usilovně se snaží být bdělý, pokorný a modlící se člověk. Co by apoštol řekl o tobě? Jsi znovuzrozený?

Test

Toto je šest základních znaků znovuzrozeného křesťana. 

Mezi různými lidmi jsou velké rozdíly v hloubce a zřetelnosti těchto znaků. U některých jsou slabé a sotva patrné. U jiných jsou výrazné, jasné a nezaměnitelné, takže je může přečíst každý. Některé z těchto znaků jsou u každého jednotlivce viditelnější než jiné. Málokdy jsou u jednoho člověka všechny stejně jasné.

Přesto zde – navzdory všem výhradám – najdeme šest výrazně vykreslených znaků narození z Boha. 

Jak bychom na ně měli reagovat? Logicky můžeme dojít k jedinému závěru - těchto šest znaků mají pouze ti, kdo jsou znovuzrozeni, a ti, kdo tyto znaky nemají, nejsou znovuzrozeni. Zdá se, že k tomuto závěru nás chtěl apoštol dovést. Máš tyto znaky? Jsi znovuzrozený?

Přidat komentář