Podívejte se na příčinu mého štěstí!

Podívejte se na příčinu mého štěstí!

Doba čtení: 3 minuty
25. 11. 2022

Má duše, rozjímej chvíli o tom, čím je pro tebe Ježíš a co pro tebe udělal. Ohlédni se zpět a podívej se na okolnosti, v nichž tě našel, a na vysvobození, které pro tebe vydobyl.

1. Okolnosti, v nichž tě Ježíš nalezl.

Ježíš mě našel mimo cestu. Bůh svým zákonem vytyčil cestu, po níž má jeho stvoření kráčet, jejíž podstatou je svatost a jejímž cílem je jeho sláva. My všichni jsme však jako ovce zabloudili, každý jsme se obrátili na svou vlastní cestu. Byli jsme na cestě smrti a zkázy a na cestě do pekla!

Nejenže jsme sešli z cesty, ale byli jsme zotročeni. Byli jsme otroky hříchu, nevolníky světa a zajatci vedenými ďáblem podle jeho vůle. Byli jsme nemocní i zotročení. Byli jsme malomocní od hlavy až k patě. Měli jsme mor srdce! Celá hlava byla nemocná a celé srdce bylo mdlé.

Byli jsme uvězněni i nemocní. Byli jsme zavřeni v nevěře a hříchu. Naše cela byla studená a vlhká, temná a úzká a naše uvěznění nebylo jen na několik let, bylo věčné!

Byli jsme mrtví, i když stále při vědomí, a v některých věcech i živí. Mrtví ve vinách a hříších!

V tomto stavu jsme byli a měli jsme ho rádi. Po vysvobození jsme netoužili ani ho nehledali. Ponecháni sami sobě bychom bloudili v temnotách, dokud bychom nezahynuli ve svých hříších; zůstali bychom navždy otroky hříchu a satana; naše nemoc by po celou věčnost sžírala naše životní síly; zdi našeho vězení by nás stále obklopovaly; zůstali bychom mrtví v hříchu, navždy bychom trpěli všemi mukami svého zavržení!

2. Vysvobození, které pro tebe vydobyl Ježíš. Ježíš mě zachránil!

Zachránil mě před řvoucím lvem, který obchází, aby mě uchvátil. Zachránil mě před mými zběsilými žádostmi, takže hřích nade mnou nebude panovat! Zachránil mě před spravedlivým hněvem a já, ospravedlněn jeho krví, budu skrze něj vysvobozen z tohoto hněvu! Zachránil mě před smrtí, "králem hrůzy", zbavil netvora jeho žihadla a dal mi nad ním zvítězit!

Zachránil mě také před rozpálenou výhní pekla, před ohnivým jezerem a před záplavami plamenů, v nichž se ztracení musí navždy potácet!

Hle, příčina mého štěstí, mám Spasitele! Spasitele, který je skutečně Bohem. Spasitele, který mě vždy miloval. Spasitele, který pro mě žil, pracoval a zemřel. Spasitele, který se za mě přimlouvá před trůnem svého Otce. Spasitele, který je v domě svého Otce a připravuje pro mě místo. Spasitele, který brzy přijde a přijme mě k sobě, abych mohl být navždy s ním!

Ano, mám Spasitele, který nade mnou bdí, prochází se mnou pouští a raduje se, že mi může prokazovat dobro.

Čtenáři, máš Spasitele? Dokážeš použít tato dvě vzácná slova: „Můj Spasitel“? Uvědomil sis, že jsi byl ztracen? Utekl jsi se k jeho kříži? Padl jsi do jeho náruče? Byl jsi očištěn jeho krví a oděn jeho spravedlností? Máš jeho Ducha svatého?

Ujistěte se o tom, ó ujistěte se o tom! Věčnost je na dosah ruky! Smrt se blíží! Následuje soud! A pak věčnost štěstí nebo bídy! Tvá věčnost závisí na tom, zda je Ježíš tvým Spasitelem! Nikdo jiný než Ježíš tě nemůže zachránit.

Nikdo jiný než Ježíš tě nemůže podepřít v nemoci, potěšit ve smrti ani ti dát vítězství nad hrobem!

  • Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. (Tt 3,4–5)

Přidat komentář