6. srpna

6. srpna

Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu: (Př 6,23)

To hlavní v Božím slově je pravda (Ž 119,160), a pravda vždycky přináší světlo, pravda osvobozuje, pravda posiluje a přivádí k životu. Příkaz pravdy je jako lampa, která osvěcuje kroky věřícího, když kráčí v temnotě tohoto světa. Vyučování pravdy Božího slova je jako záře slunce, které osvěcuje každé temné místo a vnáší světlo do temnoty lidského srdce. Vystavovat se Božímu slovu – jeho čtení, poslouchání, kázání, studiu, učení se zpaměti nebo rozjímání – to jsou sluneční lázně pro duši člověka. A i když někdy příkaz šlehne jako rána metlou, je Boží láskyplná výchova, která je vlastní jenom Božím dětem a která nakonec vždycky vede k životu. „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství“ (Ko 3,16).

Přidat komentář