Ježíšův hlas uprostřed bouře

Ježíšův hlas uprostřed bouře

Doba čtení: 2 minuty
15. 11. 2022
  • Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! (Mk 6,50)

Ježíš žije! Jeho lid může rozptýlit své obavy, neboť Všemohoucí kráčí po vlnách! Smyslům se někdy může zdát, že je to jinak, že náhoda a shoda okolností mohou řídit lidské úděly, ale není tomu tak! „Hospodinův hlas burácí nad vodami.“ On sedí u kormidla a řídí bouří zmítanou bárku – a řídí ji dobře.

Jak často k nám přichází jako k učedníkům v oné půlnoční hodině, kdy se zdá, že je vše ztraceno, „o čtvrté noční hlídce“, kdy jsme ho nejméně hledali. Nebo když se, podobně jako v případě ztroskotaného apoštola, „po mnoho dní neukázalo ani slunce ani hvězdy a prudká bouře nepřestávala“ a my jsme se nakonec vzdali veškeré naděje na záchranu! Jak často právě v té chvíli zazní Ježíšovo slovo, které se vznáší nad vlnami: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

Křesťane, máš těžkosti? Naslouchej hlasu v bouři: „To jsem já – neboj se!“ Zdá se, že říká: „To já jsem způsobil tu bouři! Jsem to já, kdo ji, až vykoná své dílo, utiší a řeknu: ‚Zmlkni!‘ Každá vlna se valí na můj rozkaz, každou zkoušku jsem naplánoval a všechny mají nějaký milostivý cíl; nejsou poslány, aby tě vrhly na skryté útesy, ale aby tě vynesly blíž k nebesům!“

Je to nemoc? „Já jsem ten, kdo rozhodl o vašich nemocech! Únavnou vyčerpané tělo a bezesné noci – i to je mé dílo.“

Je to těžká ztráta? „Já jsem bratr zrozený pro neštěstí! Já jsem od vás odňal ty, které jste milovali a které jste nyní ztratili!“

Je to smrt? „Já jsem přemohl smrt a sedím po tvém boku, abych utišil vlny odcházejícího života!  Jsem to já a chystám se přivést svého poutníka domů. Je to můj hlas, který promlouvá: ‚Je tu Mistr a volá tě.‘“

Čtenáři, při každé takové bouři budeš mít stále důvod chválit svého Boha! Takový je příběh každého nebeského cestovatele. Takto je přivádí do vytouženého přístavu.

A jaký by tedy měl být tvůj postoj? „Dívej se na Ježíše!“ Musíš odvrátit zrak od sebe a hříchu, od lidských opor, pozemských útočišť a jistot a upřít zrak neochvějné a nezlomné víry na vládnoucího Spasitele! Ach, jak osvěžující je pohled na Krista, jak rozptyluje všechny provinilé obavy! „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

Přidat komentář