Měli jsme otce, byl to ďábel!

Měli jsme otce, byl to ďábel!

19. 8. 2022
  • Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. (Mt 6,32, viz Zj 2,9)

Pán Ježíš jako velký učitel učí své učedníky doktríně o Boží prozřetelnosti, a učí je, aby uplatňovali víru v Boha. Říká jim, že Bůh sytí vrabce a obléká lilie, a proto nezanedbá ani neodmítne sytit a oblékat své vykoupené děti!

Chce, abychom se chovali jako jeho děti!

Jako děti, které považují Nejvyššího Boha za svého Otce!

Jako děti, které jsou na něm naprosto závislé!

Jako děti, které od něho očekávají všechno a očekávají, že jim všechno poskytne.

Bůh je náš OTEC. Přijal nás ze své milosti. Co se týče duchovního vztahu, byli jsme svou přirozeností bez otce. Nebo abychom byli přesnější, otce jsme měli, byl jím ďábel! Ježíš řekl: „Váš otec je ďábel!“ (Jan 8,44). Taková je pravda. Byli jsme v hrozném a strašlivém stavu!

Ale ve svém nekonečném milosrdenství a pro slávu své vlastní milosti nás Bůh přijal a uvedl mezi své děti!

A tak máme nebeského Otce, kterému na nás stále záleží! A jako je nebe vysoko nad zemí, tak daleko převyšuje Boží vztah všechny lidské vztahy. Mít Boha za Otce, to je vrchol blaženosti; je to korunní výsada!

Nic ji nemůže předčit, neboť jeho láska je nekonečná a zahrnuje všechny jeho děti. Jeho láska se nemůže změnit, protože by to znamenalo změnu jeho přirozenosti. On však říká: „Já jsem Hospodin, já se neměním!“ Všechno mimo Boží přirozenost se mění. Ale sám Hospodin miluje svůj lid, a stejně jako se nemůže změnit jeho přirozenost, nemůže se změnit ani jeho láska.

Jeho zdroje jsou bezmezné a všechny své děti zaopatřuje. Nikdy je neposílá pro zaopatření jinam, ale vždy je vyzývá, aby si přišly ke svému Otci pro všechno, co potřebují.

Jeho soucit je nesmírný a soucítí se všemi svými dětmi. „Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.“

Jeho poznání je dokonalé, proto je se všemi plně obeznámen. „Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.“ Všichni jsou obnaženi. On přesně ví, kde se každý z nich nachází, a ví o každém jejich přání, o každé jejich strasti i o každém trápení! Vždyť „Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré, jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“

Jeho síla je všemocná a všechny chrání. Říká: „Nikdo vás nemůže vyrvat z mé ruky! Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“

Jeho povaha je neměnná a jeho smlouva je jistá; proto nám vždy bude dělat a splní nám vše, co nám slíbil!

Boží slovo odhaluje Boží lásku k jeho dětem a způsob jeho jednání s nimi. On je „stejný včera, dnes i navěky“!

Jaká milost, mít Otce – a takového Otce!

Jaké úžasné požehnání, mít Boha za Otce – ve světě, jako je tento, a v době, jako je tato!

Jaká útěcha, vzhlížet k Vyvýšenému a Vznešenému, který přebývá na věčnosti, a radovat se, že má otcovské srdce a že jeho srdce bije nevýslovnou láskou ke mně!

Jaké povzbuzení, moci uprostřed zkoušek, potíží, pokušení, ztrát, křížů, zklamání a mrzutostí - vzhlédnout ke svému nebeskému Otci a říci: "Budu volat k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, který pro mě všechno koná!"

  • Vždyť váš Otec ví, co potřebujete. (Mt 6,8).

Přidat komentář