Moje nejoblíbenější modla musí být svržena

Moje nejoblíbenější modla musí být svržena

Doba čtení: 2 minuty
  • Sloužili hnusným modlám, ačkoliv jim Hospodin řekl: „Nic takového nedělejte.“ (2Kr 17,12)

Je tu velké nebezpečí, abych neupadl do stejného hříchu modlářství.

Modlářství je dnes stejně rozšířené jako v dávných dobách!

Mezi křesťany je stejně běžné jako mezi pohany!

Máme tu modly ze dřeva a kamene. Ve svém srdci nacházím příliš silnou náklonnost k hrubším formám zla, stále v sobě objevuji nepopsatelné možnosti ohavných hříchů. Tito nečistí bohové musí pryč!

Jsou tu modly ze stříbra a zlata. Vzdávám nepatřičnou úctu módě a bohatství. Toužím po vysokém postavení a místě mezi prominenty země. Ale i tito bohové musí být svrženi!

Tady jsou vyřezávaná zpodobení. Snadno se nechám zlákat okouzlujícími hračkami a cetkami světa. Jeho literatura, jeho umění, jeho zábava skrývají nákazu a jed. Za každou cenu je třeba tato božstva vyhnat!

A zde jsou lité modly. Jsem podpalován náhlými zápaly choutek a stravujícími plameny pokušení; a než se naděju, možná mě stráví. Tyto síly temnoty musí být přemoženy silou nebeskou, která je větší než moje vlastní!

Také tu máme domácí bůžky – modly zhotovené podle obrazu člověka. Jsem v nebezpečí, že povýším přátele, manželku, děti na místo, které by měl zaujímat pouze Ježíš Kristus.

Má nejoblíbenější modla musí být svržena, a Ježíš musí být Pánem všeho. Kéž se Zinzendorfovo heslo stane mým: „Mám jedinou vášeň, a tou je Ježíš – jedině Ježíš!“

Pomoz mi strhnout z tvého trůnu

mou nejoblíbenější modlu,

ať už je ta modla jakákoliv,

a uctívat, Bože,  jen tebe!

Přidat komentář