Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí

Doba čtení: 4 minuty
18. 11. 2022
  • Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (J 8,31–32 B21)

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí! Komu to bylo řečeno: Židům, kteří uvěřili Ježíši a nyní všem, kteří mu i dnes uvěřili. Uvěřils mu i ty? Ano. Tedy dobře, může z tebe ve svém čase být opravdu jeho učedník a můžeš ve svém čase poznat pravdu. Jak! Teprve ve svém čase? Ale já si myslím, že právě proto, že jsem mu uvěřil, znám pravdu a jsem jeho učedníkem.

Pozor! Tady stojí: „Poznáte pravdu“, a nestojí tu: „Poznali jste“, nebo „znáte“, a tu stojí: „Budete opravdu mými učedníky“, a nestojí tu „stali jste se“ nebo „jste“. Víra má stupně. Že jsi mu uvěřil, tím ještě není řečeno, že jsi opravdu jeho učedníkem a že jsi poznal pravdu, nebo že ji znáš. Možná, že jsi teprve vešel do jeho Slova. Nepochybuji, že znáš jeho Slovo. Znáš tu jeho řeč, kterou sv. Matouš zaznamenal nejobšírněji (kap. 5, 6, 7), a všechny jeho řeči a všechna jeho slova, a všechno učení, jak nám to zvláště zaznamenali čtyři evangelisté: Matouš, Marek, Lukáš a Jan. To všecko nepochybně znáš, a třeba i to, co stojí o tom v listech apoštolských a co ve všech knihách Starého i Nového Zákona, ba třeba i to, co o tom pověděli a zaznamenali jiní pobožní lidé, kteří přemýšleli nad Písmem. Ale pozoruj, to jsou pořád jen jeho řeči. Ty jeho řeči nejsou ještě ta pravda, o kterou tu jde. Ale ovšem, „když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky a poznáte pravdu.“ Já se s tebou raduji, jestli Jsi poznal jeho učení, jestli víš, co říkal, jestli znáš jeho slova, jestli jsi tedy do jeho slova vešel; jsi tedy na dobré cestě. Toliko zůstaň v tom jeho učení, zůstaň v té jeho řeči, a budeš jistě opravdu Jeho učedník a poznáš pravdu.

Nenaučíš se jí, neporozumíš jí, neobsáhneš a nevystihneš ji, ale poznáš ji. Jako sladkost medu, jako vůni nejlíbeznějších květin, jako nejchutnější pokrm, když jsi hodně hladový a jako čerstvou vodu, když jsi žíznivý, tak jistě ji okusíš a poznáš. Ty se snad ptáš: A která je to tedy ta pravda, o kterou tu jde? Povím ti ji, ale spolu ti pravím, že na tak dlouho, pokud ji neokusíš a nepoznáš, i ona ti bude jen učením a řečí. Dobře uděláš, když v ní, třeba zatím jen jako v učení a řeči, zůstaneš, a setrváš na modlitbách za Ducha svatého, který ti o ní vydá svědectví, obnoví tě a promění, dá ti nový smysl, jímž ji pak zakusíš a poznáš. Povím ti ji nyní těmi slovy, kterými ji pověděl Petr v padesátý den po vzkříšení Syna Božího polekaným ostatkům v Izraeli: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ To je ta pravda.

Toho Ježíše, o kterého podle své přirozenosti nestojíš, jehož jsi podle své hrozné převrácenosti nepřítelem, kterého tvůj hřích jako zlořečeného vyvrhl za bránu a ukřižoval: toho Ježíše učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Toho Ježíše, kterého jsi ty svým hříchem trýznil a vraždil, a pověsil jsi ho na kříž: toho Bůh, jakožto knížete a Spasitele, povýšil svou pravicí, aby i tobě bylo dáno pokání a odpuštění hříchů. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ To je ta pravda. Nyní je ti snad ještě i ona jen učením i řečí, do které jsi vešel. Dobře. Jen v ní zůstaň. Ze slyšení víry přijmeš Ducha svatého (Ga 3,2). Ten tě naučí všemu a připomene ti všechno, co tvůj Spasitel říkal, a činil, a vykonal za tebe, a vštípí a vkoření to do tebe, že to v tobě bude tvou druhou, novou přirozeností, a budeš docela proměněn, budeš novým stvořením, zakusíš nové narození z Ducha, a pak tu pravdu nebudeš jen znát jako učení a řeč, ale budeš ji mít a zakoušet jako pravdu. Bude od tebe tak poznána, že budeš svědkem toho, co mluvíš, ano i Duch svatý, kterého Bůh dává těm, kteří ho poslouchají, bude svědkem té pravdy v tobě.

A tato pravda tě vysvobodí. Z očí tvých spadnou šupiny, o kterých jsi dosud ani nevěděl; rozeznáš světlo a tmu, pravdu a blud, spasení a zatracení, život a smrt – a bodejť bys nevolil potom světlo, pravdu, spasení a život, které máš v tom, kterého Bůh učinil tvým Pánem a tvým Kristem, tvým knížetem a tvým Spasitelem, aby ti dáno bylo pokání a odpuštění hříchů!

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí!

Přidat komentář