Prostředky Boží dobroty (Tt 3,5b)

Prostředky Boží dobroty (Tt 3,5b)

Doba čtení: 6 minut
12. 8. 2022
  • Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. (Tt 3,5)

Bůh odpovídá na prosby o smilování skrze Ducha svatého. Duch svatý byl vylit na zem v den letnic, aby byl zjevným důkazem toho, že začalo léto milosti, že zaslíbený Mesiáš se ujal vlády. Byl vylit na všeliké tělo a tam, kde Bůh odpovídá na modlitby hříšníků, kteří ho prosí o záchranu ze svého hříchu, Duch svatý se ujímá díla a dává nové srdce. To je zaslíbení nové smlouvy, kterou Bůh dal svému lidu v osobě Mesiáše.

  • Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ez 36,25–27)

Prorok mluvil k domu izraelskému, ale Ježíš vztahuje tuto smlouvu na smlouvu zpečetěnou jeho krví. Znamením této smlouvy je lámání chleba a pití vína. Kdo jí a pije je lidem smlouvy. Autor listu Židům vztahuje Jeremjášova slova o nové smlouvě (Jr 31,33) přímo na pohany, tedy na nás. Je tu zaslíbeno dílo Ducha svatého, nové srdce a trvalé přebývání Ducha v těle věřících. Každý, kdo věří v Krista, je účastníkem této smlouvy, protože byl vyučen od Boha, dostal nové srdce a byl obnoven Duchem svatým. Náš text v Titovi 3,5 mluví o obmytí, které je dílem Ducha svatého. Je to očištění od hříchů, odpuštění hříchů, jedná se o očištění a posvěcení Kristovou obětí, o níž byla řeč v předchozích verších.

  • On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Tt 2,14)

Pavel odkazuje na starozákonní proroctví. Mluví o obmytí, o novém narození a obnovení. To je dílo Ducha svatého. Pokropím vás čistou vodou, zaslíbil Bůh skrze proroka. To je obraz Ducha svatého a jeho práce. Přesně takhle mluví o Duchu svatém Pán Ježíš:

  • V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ (J 7,37–38)

Duch svatý je jako očišťující proud vody, která nejprve očistí, aby se pak stala pramenem, který proměňuje nitro a celý život člověka a ve výsledku proudí, tryská jako proud živé vody z lidského nitra.

Byli jsme ponořeni do Ducha svatého a byli jsme jím naplněni. Slyšeli jsme slovo evangelia a Duch pracoval a stále pracuje v životech těch, kteří slyší slovo evangelia a jsou od věčnosti povoláni ke spasení. Duch svatý použil svaté slovo evangelia a dal nám nové srdce a novou přirozenost. Už nejsme rebelové a naše srdce už nejsou kamenná, ale jsou to srdce poslušná a pokorná. To není naše zásluha ani to není výsledek našeho úsilí – Bůh sám říká, že on učiní, že budeme poslouchat jeho nařízení, zachovávat jeho řády a jednat podle nich. To je mocné dílo Ducha svatého v hříšnících. Proto také vyhlašujeme evangelium všemu stvoření, každému člověku, muži, ženě i dítěti, aby Duch svatý udělal svou práci a vložil nový život, Kristův život do nitra hříšníka a ten byl očištěn Kristovou obětí. A Duch svatý je věrný a vyvolené Boží stále skrze slova evangelia povolává ke spasení, dává jim nové narození a obnovuje je.

V našem textu v listu Titovi jsou použitá dvě slova, která mají zdůraznit a vysvětlit toto Boží dílo – je to znovuzrození a obnovení. Je to přesně totéž, o čem jsme mluvili ve druhé kapitole, když jsme četli o díle Boží milosti, která se zjevila a zachraňuje a proměňuje. Dává nové narození a posvěcuje. Je to mocné působení Boží v životech těch, kdo patří Kristu. Takový život nemůže zůstat bez ovoce, ale bude zářit, bude nádherným svědectvím o Božím jednání, o Boží moci i Boží lásce. Takový život bude mocí Ducha proměňován do podoby Božího Syna.

Vidíme tady nádheru Božího díla, vidíme zde dokonalost práce Boží trojice, kde Otec je ten, kdo plánuje, kdo se slitovává, Syn je ten, kdo realizuje plán – na něm, na díle kříže se zjevila Boží dobrota a láska, a Duch svatý je ten, kdo toto dílo, dílo smíření a vykoupení, aplikuje do životů Božích vyvolených. Bůh je nádherný ve své moci a slávě. Vzdejme mu chválu a oslavujme ho za to, co v našich životech dělá.

Ale musíme se vrátit ještě na samotný začátek, protože to, co zde Pavel napsal Titovi, má svůj důvod – je to vysvětlení, proč a jak mají křesťané žít svatě v tomto světě, proč se mají podřizovat svým autoritám a ke všem lidem se chovat vlídně a pokojně. Je to proto, že Bůh je ze své milosti zachránil. První vysvětlení bylo ve verši tři, že není žádný důvod jakkoliv se povyšovat nebo mít pocit, že mohu s druhými mluvit či jednat nevlídně, hrubě. A druhé vysvětlení je toto – byli jsme zachráněni pouhou milostí, z Božího slitování, dílem Ducha svatého, očištěním ve znovuzrození. Proto máme dělat čest učení našeho Spasitele Boha. Jestliže jste byli obnoveni Duchem svatým, jak byste mohli jednat jinak? Jestliže ale stále ještě dáváte přednost svým hříšným sklonům, potom si musíte klást vážnou otázku – zda skutečně věříte Kristu, zda opravdu Duch svatý ve vás přebývá, zda máte nové srdce, které je poslušné a proměňované mocí Ducha.

Jak odpovíte na tuto zprávu? Jak budete reagovat na Boží slovo? Kéž by nám Bůh otevřel oči, abychom ještě více žasli nad Božím dílem, abychom odložili všechnu snahu o vlastní spravedlnost, o skutky spravedlnosti, a nechali se vést Duchem svatým. Ale to nikdy nepůjde bez toho, že bychom se spolehli na Pána Ježíše Krista a jeho kříž. Chcete být znovuzrození? Musíte jít ke Kristu, činit pokání z vlastní nevěry a věřit v něj. Chcete být obnovováni mocí Ducha svatého? Musíte jít ke Kristu, činit pokání ze spoléhání se na sebe a věřit Kristu samotnému. Pavel napsal křesťanům do Korintu (a s nimi i nám), že z Boží moci jsou:

  • … v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. (1K 1,30)

Jenom Bohu za to patří všechna čest a sláva.

Přidat komentář