Soli Deo Gloria č. 29

Soli Deo Gloria č. 29

Doba čtení: 2 minuty

On vyslýchá

Když to Pán zaslíbil, úspěch je jistý. I když jste možná měsíc co měsíc prosili, aniž byste se dočkali odpovědi, není možné, aby byl Pán hluchý, když jeho lid horlivě jedná ve věci, která se týká jeho slávy. Opožděné odpovědi často přimějí srdce k vlastnímu zpytování, a tak vedou k lítosti a duchovní nápravě. Čtenáři, neupadej do hříchu nevěry, ale pokračuj v modlitbě a bdění. Pros drahocennou krev s neutuchající naléhavostí a bude s tebou podle tvého přání.

Charles Spurgeon


Pokoj vám a milost, milí čtenáři. 
Dostává se k vám první číslo časopisu Soli Deo Gloria, které má svou tištěnou verzi. Už předchozí číslo bylo takovým pokus­ným králíkem (a pokud byste měli zájem, rádi vám výtisk zašleme), ale toto číslo je oficiálně prvním tiš­těným číslem. Což zna­mená, že pokud byste měli zájem do­stá­vat tento časopis v tištěné podobě, napište nám a časopis vám bude chodit na vaši adresu. 
V procesu přípravy jsou stále ještě knihy, o nichž jsem psal v mi­nulosti (Žalmy pro povzbuze­ní srdce a následně Moudrost knihy Přísloví, a vedle nich výklad proroka Abakuka s aplikací do dnešních dnů). Z velké části se jed­ná o technické záležitosti, kte­ré se týkají nastavení we­bo­vého ob­cho­du a všeho, co s tím souvisí. Ale z Boží milosti postupujeme krok za krokem a jsem pře­svěd­čený o tom, že v tom správ­ném čase budou knihy k dispozici. 
Máme velkého Boha, kterému na nás záleží!

Jaroslav Kernal