Jak poslouchat kázání

Jak poslouchat kázání

Doba čtení: 5 minut
  • „Dávejte pozor na to, co slyšíte.“

To jsou Ježíšova slova ze čtvrté kapitoly Markova evangelia, která řekl těm, kdo ho následovali krátce poté, co se s nimi podělil o podobenství o různých druzích půdy – podobenství, které vysvětluje různé výsledky hlásání Slova.

V tomto podobenství někteří slyší Slovo, aby jim ho pak ďábel vytrhl. Jiní Slovo nepřijímají kvůli soužení, které je kvůli němu prožíváno, nebo je dusí každodenní život a starosti tohoto světa. Jedině ti, kteří Slovo slyší a přijímají, přinášejí ovoce. Jako věřící máme věnovat pozornost tomu, co slyšíme, abychom mohli nést úrodu „třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou“ (Mk 4,20).

To, jak nasloucháme kázanému slovu a jak je přijímáme, má velký vliv na naši křesťanskou zralost a plodnost. 

Ježíš chce, abychom byli aktivními posluchači – muži a ženami, kteří usilovně pracují na tom, aby rozumem porozuměli Božímu slovu a přijali ho do svého srdce. Tuto pravdu lze uplatnit v mnoha různých situacích, ale snad žádná není zřejmější než ta, kdy Boží slovo zaznívá z kazatelny v neděli ráno.

Každou neděli existuje nespočet rozptýlení, která mohou bránit naslouchání a přijímání Slova: pláč dětí, špatný spánek, myšlenky z dřívějšího dne nebo nedostatek soustředění. A to nemluvíme o duchovním boji, který se odehrává během kázání Slova. Proto je hlásání evangelia součástí Boží výzbroje (viz Ef 6,15.19). Posiluje v boji proti nepříteli.

Jak můžeme nejlépe naslouchat kázání, abychom co nejlépe přijali Boží slovo?

Patnáct praktických doporučení, jak přijímat Slovo

1. Připravte své srdce v modlitbě. 

Modlete se, abyste měli naslouchající uši a aby Duch zaséval Slovo do vašeho srdce. Vyznejte své hříchy a prozkoumejte sami sebe, zda vaši touhu přijímat Slovo a poslouchat ho nedusí nějaké starosti tohoto světa (Mk 4,18–19).

2. Modlete se za zvěstování Slova. 

Modlete se za svého pastýře, aby věrně hlásal Slovo v moci Ducha. Modlete se, aby kázání Slova bylo pro sbor výzvou, poučením a budováním.

3. Před začátkem bohoslužby si přečtěte pasáž, která má být vykládána. 

To udělejte nejlépe doma, abyste svou mysl naladili na věčnou pravdu, kterou během poselství obdržíte. Pokorně se nad pasáží modlete, aby ji Duch svatý osvítil a pomohl ji aplikovat.

4. Připravte svou mysl i tělo na přijetí Slova. 

To znamená, že si večer předtím dobře odpočinete a vyhnete se činnostem, které by vám mohly ztížit probuzení a soustředění. Může to také znamenat, že se před bohoslužbou zdržíte sledování televize nebo kontroly e-mailů, abyste si zajistili čistou mysl.

5. Přijďte do církve dříve. 

I když se to někomu může zdát nemožné, přinese to ovoce. Přijdete-li dříve (nebo alespoň včas), nic vám při bohoslužbě neunikne, vyhnete se zbytečné úzkosti ze zpoždění a díky času navíc budete mít možnost sdílet se s Kristovým tělem.

6. Poslouchejte kázání s otevřenou Biblí. 

Sledujte v Bibli, když se čte a odkazuje na Písmo. Podobně jako berojští křesťané si v duchu rozlišování ověřujte slova kazatele s tím, co říká Bůh, a podřizujte se Boží pravdě.

7. Během kázání si dělejte poznámky. 

Nosit s sebou zápisník a zapisovat si hlavní body, odkazy na Písmo a užitečné ilustrace vám může pomoci být aktivním posluchačem, který se zapojí do kázaného slova. Dělání si poznámek vám pomůže lépe se učit a poznámky navíc budete moci použít v budoucnu.

8. Naslouchejte s modlitbou. 

Důvod, proč je modlitba v tomto seznamu tak často, je ten, že je tak důležitá! Naslouchání Božímu slovu a interakce s Bohem pomocí jednoduchých modliteb typu "Děkuji ti, Pane!" nebo "To mě usvědčuje - potřebuji tvou pomoc, abych změnil své srdce" jsou jednoduché způsoby, jak se neustále modlit (1. Tesalonickým 5,17).

9. Udržujte si postoj pokory a podřízenosti vůči Slovu. 

Při kázání běžné pasáže se můžeme snadno nechat rozptýlit nebo si pomyslet: "To už přece znám!". Vždy jsme pod autoritou Božího slova a naše soustředěné naslouchání a podřízení se jeho slovu bude sloužit jako uctívání našeho Boha.

10. Aplikujte pravdy z tohoto kázání na sebe - a zapište si je. 

Nechceme být křesťany s velkou hlavou - tedy mít neúměrně velkou hlavu ze znalosti Bible, ale malé tělo z toho, že podle ní nechodíme. Jan 14,21 říká, že naše poslušnost ukazuje naši lásku k Bohu a povede k větší zkušenosti s ním.

11. Bojujte proti rozptylování sebe i druhých. 

Drobnosti mohou mít velký vliv na vaši zkušenost s přijímáním Slova. Oblečte si oblečení, které je vhodné a zároveň pohodlné. Sedněte si na místo, kde budete dobře slyšet. Vypněte telefon - nebo pokud používáte biblickou aplikaci, přepněte telefon do režimu letadlo, abyste omezili rozptylování, jako jsou textové zprávy a e-maily. Pokud jste rodiče, vychovávejte své děti k tomu, aby byly dobrými posluchači, kteří nebudou rušit ostatní.

12. Po skončení kázání diskutujte. 

Diskuse o kázání ve společenství pomůže k jeho upevnění. Vhodnou příležitostí k diskusi je malá skupinka, jídlo s rodinou nebo rozhovory v průběhu týdne. Interakce a aplikace Písma s ostatními prohloubí kořeny Slova ve vašem životě a bude pro ostatní vzorem, jak je důležité Slovo přijímat.

13. Zopakujte si kázání. 

Opakováním se učíme. Opakované přijímání Slova buď tím, že si zopakujete pasáž a své poznámky, nebo tím, že si znovu poslechnete kázání, vám pomůže upevnit vaše porozumění Slovu a říci Bohu, že se chcete učit jeho cestám.

14. Vzdejte Bohu chválu za skvělé kázání. 

I když je na místě mít vysoké mínění o nadaných Božích služebnících, kteří věrně kážou Slovo, slávu a chválu by měl nakonec získat Bůh. Kazatel je v nejlepším případě věrný a nadaný hlasatel slavného poselství, které patří pouze Bohu.

15. Prožívejte to. 

Jakub říká, že slyšet Slovo, ale neuvádět ho do praxe, je jako podívat se do zrcadla a hned zapomenout, jak vypadáte (Jk 1,23). Posluchači a příjemci Slova se stávají jeho vykonavateli - a přinášejí trvalé ovoce (Mk 4,20).

Kéž vám Bůh svým Duchem pomáhá být pozorným posluchačem a mužem či ženou, kteří přijímají Slovo s radostí ke slávě jeho jména!

www.kevinhalloran.net

Komentáře

Submitted by admin-jarda Pá, 02/02/2024 - 23:53

In reply to by Karel Jiroušek (neověřeno)

Díky za komentář. Ano, je to přesně tak, že spoustu věcí v životě děláme tak nějak automaticky a příliš nad nimi nepřemýšlíme. Díky Bohu za takové bratry, jako je Kevin, že nám pomáhají zastavit se a zamyslet se nad tím, co děláme. Kéž to Pán používá ke své slávě. 

Přidat komentář