Ospravedlnění skrze dílo Ducha svatého (Tt 3,6)

Ospravedlnění skrze dílo Ducha svatého (Tt 3,6)

Doba čtení: 5 minut
2. 10. 2022
  • Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě. (Tt 3,6–7)

Podívejte se, jak Boží slovo mluví o bohatém vylití Ducha – je to Boží milost! Vylití Ducha je dílem Boží milosti, je potvrzením Boží milosti a vyhlášením léta Hospodinovy milosti.

  • Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. (Iz 32,15–17)

Bůh se slitoval nad svým lidem a poslal svého Syna, aby zachránil hříšníky, aby dokonal dílo spasení, které bylo připraveno ještě před stvořením světa. A na důkaz završení tohoto díla seslal svého Ducha, v plnosti ho vylil na svůj lid. Z jeho milosti jsme se znovuzrodili a obnoveni Duchem svatým. Ve čtvrtém verši to byla Boží dobrota a Boží láska k lidem, která vedla Boha k tomu, aby nás zachránil, v pátém verši to bylo Boží slitování a v sedmém verši je to milost. Bůh je bohatý v milosrdenství. Bůh je skutečně láska, protože z lásky udělal tohle všechno. Pohleďte, jak velká a jak dobrý je náš Bůh. Vzdejte mu chválu za hojnost milosti, kterou nás zahrnul a zahrnuje.

Skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, skrze jeho dílo v objektivním slova smyslu a skrze víru v něj v subjektivním slova smyslu, jsme obmyti Duchem svatým, což znamená, že jsme znovuzrozeni a obnoveni tímto Duchem. Ještě jednou slova proroka:

  • Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ez 36,25–27)

To je zaslíbené dílo Ducha svatého, které vede k odpuštění hříchů, očištění od nich, k posvěcení, k novému narození, k ospravedlnění. Bůh na nás bohatě vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, aby nás ospravedlnil. Ospravedlnění je dílem Ducha svatého a patří k novému narození. Poslouchejte, jak to popsal Pavel v listu Římanům:

  • Které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. (Ř 8,30)

To celé je Boží dílo! Každá část jednotlivě a celek dohromady. Bůh ospravedlňuje! Bůh prohlašuje hříšníka za spravedlivého – to je definice ospravedlnění. Je to prohlášení hříšníka za spravedlivého. Chci to zdůraznit, protože si to nesmíme plést s oslavením, které znamená, že hříšník je učiněn spravedlivým. V tuto chvíli jsme ospravedlněni, ale ještě nejsme oslaveni, ještě žijeme v těle propadlém hříchu, ještě nejsme učiněni spravedlivými. Jsme prohlášeni za spravedlivé, ale dobře víme, že ještě nejsme učiněni spravedlivými. Je to naše každodenní bolestná zkušenost. Hřích se na nás tak snadno přichytí – skutek, myšlenka, slovo, pohled, postoj … v tom všem stále selháváme, a to i přesto, že jsme mocí Ducha den za dnem stále více připodobňováni Božímu synu (čemuž se říká posvěcení). Ale i když selháváme, i když padáme, i když zápasíme a bojujeme, znovu a znovu vstáváme s radostnou jistotou, že bylo dokonáno a byli jsme ospravedlněni. Už není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši (Ř 8,1). Byli jsme ospravedlněni! Naše hříchy byly odpuštěny, byli jsme obmyti Duchem svatým a máme nové srdce, které spěchá ke kříži a spočívá v Boží milosti. Haleluja! Sláva Bohu! Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Bůh ospravedlňuje! (Ř 8,33). Byli jsme prohlášeni za spravedlivé, ačkoliv jsme byli vzbouřenci, hříšníci, piráti! Ale Pán Ježíš Kristus se stal zástupnou obětí za naše hříchy a Bůh se na nás už nedívá jako na hříšníky, ale na ty, kdo jsou v Kristu, se dívá skrze Kristovu zástupnou oběť, dívá se na nás jako na svaté. Byli jsme prohlášeni za spravedlivé a to neznamená nic jiného, než že jsme svatí. Naše hříchy byly smazány, očištěny Kristovou obětí. Bylo za ně dokonale zaplaceno – za všechny hříchy. Nejenom za ty minulé, ale také za ty současné a dokonce i za ty budoucí. Kristus zaplatil jednou provždy a dokonale, a touto obětí jsme ospravedlněni. Není hřích, za který by nebylo zaplaceno. Proto Bůh už nebude žádné hříchy žádnému ze svých dětí nikdy připomínat. Jsou pryč! Jednou provždy. Bůh není člověk, že by mohl zapomenout, ale byla zaplacena taková cena, že přikryla každý hřích vyvolených Božích. David napsal:

  • Jako je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. (Ž 103,12)

To znamená ospravedlnění. Tohoto ospravedlnění bylo dosaženo na kříži. Tam Kristus dokonal. To je to objektivní dílo. Ale nyní Duch svatý toto Kristovo dílo aplikuje do životů těch, které Bůh skrze evangelium povolává ke spáse. Bohatě na nás vylil svého Ducha a ospravedlnil nás ze své milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista.

Jsme ospravedlněni jenom z milosti. Náš text říká, že touto Boží milostí jsme ospravedlněni. Je tu důraz na Boží dílo – na dokonalé, dokončené, úplné, zaručené a bohaté Boží dílo. Bohatství tohoto díla jsme viděli ve druhé kapitole, kde jsme četli o milosti, která zachraňuje i vychovává ke svatosti, tedy posvěcuje a proměňuje, o milosti, která vede křesťany k očekávání slavného příchodu velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Čtrnáctý verš druhé kapitoly říká, že Pán se za nás obětoval, aby si posvětil svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Ospravedlnění, posvěcení i oslavení je Božím dílem, je dílem Ducha svatého v životech těch, kdo se upínají ke Kristu. Proto Boží slovo říká, že evangelium Kristovo je Boží mocí pro každého, kdo věří. Je to moc, která zachraňuje, ale zde moc evangelia nekončí.

  • Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ (Ř 1,17)

Evangelium je mocí k životu věřícího. Skrze evangelium žijeme své každodenní životy – touto milostí jsme nejenom ospravedlněni, ale také posvěcováni a touto milostí budeme v onen den slavného příchodu Pána Ježíše Krista proměněni. Je to stejná moc, kterou byl Pán Ježíš Kristus vzkříšen z mrtvých. Tato moc nyní působí v nás, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista – je to moc Ducha svatého, který v nás přebývá.

Přidat komentář