Otče náš!

Alois Adlof

Takto nás naučil volat k Bohu jednorozený Syn Boží, náš Pán Ježíš Kristus. Těmito slovy nás naučil vyjadřovat všechnu svou víru, veškerou hloubku a šířku naší lásky a veškerou důvěru a naději v budoucnost. A jestliže jsme se doopravdy naučili užívat těchto slov ve smyslu Kristově, smíme-li opravdu Boha takto nazývat, jsme zajisté přešťastní a požehnaní lidé. V těch slovech je obsažena celá věčnost; jsou v nich skryty dějiny naší spásy; jsou s nimi spojeny city nejvroucnější lásky a nejryzejší lidskosti.

Zjevení Boží spravedlnosti

Jaroslav Kernal

Žijeme ve světě, kde nevládne spravedlnost. A nikdy to ani nebylo jinak. Vždyť Boží slovo říká, že svět leží ve zlém (1J 5,19). Když se podíváme do historie, vidíme, že byla období a místa, kde bychom mohli nalézt trochu více spravedlnosti, ale současně byla dlouhá období a místa, kde bylo a je spravedlnosti o mnoho méně, než ji máme my.

Soli Deo Gloria č. 19

Kristova výzva

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: ‚Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!‘ (J 7,37). Není tu žádné jiné rozlišení než to, že žízní. Žádné čekání nebo příprava nejsou ani naznačeny. Pití představuje přijetí, k němuž není zapotřebí žádná způsobilost. Hříšné rty se mohou dotknout proudu božské lásky; nemohou ho znečistit, ale samy budou očištěny. Ježíš je pramenem naděje. Milý čtenáři, slyš láskyplný hlas drahého Vykupitele, když volá ke každému z nás: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“

Pastýř hledá ovce!

Alexander Smellie
  • Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.“ (Ez 34,11)

Prorok nahlédl do vzdálené budoucnosti a z dálky spatřil Kristův den.

1. Právě tak se dívám zpět a vidím svého svrchovaného Pána v betlémských jeslích. Vyprázdnil sám sebe; odložil všechnu svou slávu. Přišel na mou zem ne v nádheře svého božství, ale s hmatatelným a dojemným nárokem nemluvněte na kojení a výchovu. Vzal mou přirozenost v jejím nejslabším a nejbezmocnějším stavu a učinil ji svou vlastní přirozeností.

Zhořkne ti v žaludku

William Secker

Čtenáři, pokud v páchání hříchu spatřuješ jen rozkoš, v jeho dokončení zakusíš jen tu nejstrašnější bolest! „Mzdou hříchu je smrt.“ Všichni dělníci musí dostat svou mzdu; a je jen rozumné, aby tě ti, kdo tě zaměstnávají, platili. Ale ať už si v hříšných skutcích libuješ jakkoli, mzdu za hřích si v žádném případě nevychutnáš! Ach, který moudrý člověk by se tak dlouho lopotil v hříšné dřině, jejíž mzda není lepší než věčná bída!

I jeden znamená víc

Hospodin může dát nepříteli velikou přesilu, a přesto ho porazit. Máme-li víru, máme na své straně Boha –  co potom znamenají zástupy lidí? Jeden pastevecký pes může před sebou hnát celé stádo ovcí. Jestliže tě Pán poslal, můj bratře, jeho síla uskuteční jeho Boží záměr. Proto spoléhej na zaslíbení a buď velmi odvážný.

Bát se jenom Boha

Charles Spurgeon

Protože Bůh nás nikdy neopustí ani se nás nezřekne, můžeme se spokojit s tím, co máme. Protože Pán je náš, nemůžeme zůstat bez přítele, pokladu a příbytku. Díky tomuto ujištění se můžeme cítit zcela nezávislí na lidech. Pod takovou výsostnou záštitou se necítíme v pokušení krčit se před svými bližními a žádat je o svolení nazývat náš život svým vlastním, ale to, co říkáme, říkáme směle a bráníme se protivníkům.

Bláznosofie!

Charles Spurgeon

Dějiny filozofie jsou dějinami bláznů! Všichni filozofové, kteří kdy žili, byli v popírání těch, kteří přišli před nimi, úspěšnější než v čemkoli jiném.

Během několika let budou současné teorie rozřezány na kousky nějakými novými snílky.

Neomylný test!

Pokud skutečně milujete Pána Ježíše Krista, pak se horlivě cvičíte ve snaze zalíbit se mu životem v naprosté poslušnosti. Láska se vždy touží líbit milované osobě; a to přirozeně vede k jednání, které je příjemné. Tím si tedy můžete být jisti, že pokud Ježíše opravdu milujete, pak je náplní vašeho života, abyste se mu líbili.