Všechny věci jsou tak únavné (Kaz 1,8)

Doba čtení: 3 minuty
3. 5. 2023
George Mylne

Hle, čtenáři, kolik věcí ti připomíná, čím jsi – padlým stvořením! V neposlední řadě se jedná o těžkosti a útrapy tohoto proměnlivého světa. Slunce, měsíc a planety ve svém běhu, neklidný vítr i věčně tekoucí, nikdy se nezastavující řeka – to jsou obrazy neustálé námahy člověka (v. 4-7).

Duchovní zasévání

Doba čtení: 2 minuty
2. 5. 2023
Charles Spurgeon

Nezasévejme dnes pro své tělo, protože sklizeň bude prohnilá – vždyť k tomu tělo vždy tíhne. Místo toho se svatým odhodláním žijme pro nejvyšší, nejčistší a nejduchovnější cíle a snažme se uctívat svého nejsvatějšího Pána tím, že budeme poslouchat jeho nejmilostivějšího Ducha. Jaká to bude sklizeň, až budeme sklízet život věčný!

Hříchem obtížené svědomí

Doba čtení: 10 minut
John Flavel

Některé duše jsou těžce obtížené břemenem hříchu. Neříkám, že všechny, protože „oběť za vinu je pošetilcům směšná“ (Př 14,9). Někteří lidé jsou natolik vzdáleni jeho tíživosti, že je pro ně dokonce zábavou (Př 10,23). Když se však člověku otevřou oči, aby viděl zlo, které je v hříchu, a věčnou bídu, která z něj plyne (hřích a peklo jsou spojené tak pevnými pouty, že je nemůže rozvázat nic jiného než Kristova krev), pak žádné břemeno není takové jako břemeno hříchu: „Ducha ubitého kdo unese?“ (Př 18,14).

Zákon je pro nespravedlivého

Doba čtení: 18 minut
Jaroslav Kernal

Falešní učitelé v Efezu sváděli lidi, nešli přímo za pravdou evangelia, ale snažili se přivést lidi zpátky k Mojžíšovu zákonu. Proto Pavel žádal Timotea, aby těmto lidem zakázal učit odchylné nauky. Proč jim to měl zakázat? Protože „cílem našeho vyučování je láska“ (1Tm 1,5). To je základ, na kterém musíme stavět všechno, co následuje. V první polovině tohoto úvodního oddílu listu jasně stojí, že zákon není určen pro spravedlivého.

Je možné kázat evangelium přespříliš?

Doba čtení: 3 minuty
Jeremy Walker

Nevzpomínám si, že by si někdo, kdo je hluboce a láskyplně připoután k někomu jinému, někdy stěžoval, že na něj příliš mnoho myslí nebo že o něm příliš často mluví - to vše přirozeným způsobem vyvěrá ze srdce zaujatého milovanou osobou. Tak je tomu i s Kristem a věřícím - dobrá zpráva by se měla šířit dál, měla by být plodem našeho rozjímání o Kristu a jeho výjimečnosti.

Ježíš Kristus – Syn Boží

Doba čtení: 10 minut
Jan Karafiát

Pán Ježíš přišel, Syn Boží, a vede tak svatý život, jaký nikdo nevedl, učil tak vzácně, jak nikdo neučil! Vy byste řekli, že bude obrácen celý svět. Jenže tak to Pán Bůh nezamýšlel. On zamýšlel, aby to šlo jinak. Visí na dřevě kříže a vypadá to tak, jako by bylo všechno ztraceno. Ale lid to dobře cítil, že u něj jde o něco víc.

Království milosti

Doba čtení: 7 minut
Alois Adlof

Království milosti sestoupilo k nám z nebe v Pánu Ježíši. Proto obsah jeho kázání byl: „Naplnil se a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání (tj. ‚obraťte se‘) a věřte evangeliu“ (Mk 1,15; Mt 4,17; 10,7). Král je Ježíš a jeho poddaní jsou ti, kteří v něho věří. Království Boží je zřízeno pouze pro dítky Boží, tedy pro ty, kteří jsou ospravedlněni z víry skrze Pána Ježíše. Členem tohoto království se tedy nikdo nestává přirozeným způsobem, ani narozením, ani příbuzenstvím, ani svým postavením, ani výchovou.

Vítězná církev ve Filadelfii

Doba čtení: 7 minut
Jaroslav Kernal

Církev ve Filadelfii byla velice zvláštní církví. Byla jednou ze dvou církví ze sedmi v knize Zjevení, která neslyšela od Pána žádné napomenutí, žádnou kritiku ani obvinění. Dokonce Ježíš říká, že přijde chvíle, kdy všichni poznají, že si tuto církev zamiloval a mluví o ní jako o vítězné církvi. Vidíme, že to byla nejoblíbenější církev Ježíše Krista. Je to církev, od níž se máme co učit.

Síla houpacího koně

Doba čtení: 2 minuty
Charles Spurgeon

Pokud by nám Boží zjevení k víře nestačilo, co bychom k němu mohli přidat? Kdo může na tuto otázku odpovědět? Co by kdo navrhoval přidat k svatému Slovu? Jen krátké zamyšlení by nás přivedlo k tomu, že bychom s despektem hleděli na nejpřitažlivější lidská slova, kdyby se měla přidat je k slovu Božímu. Látka by nebyla celistvá. Přidali byste hadry ke královskému rouchu? Nahromadili byste do královské pokladnice špínu z ulice? Chtěli byste míchat dohromady oblázky z pobřeží s diamanty z Golcondy?

Soli Deo Gloria č. 30

Doba čtení: 1 minuta

Svědectví světu

Nepřátelství světa vůči Kristovu lidu je velmi hořké. Lidé odpustí tisíc chyb jiným, ale u Ježíšova následovníka zveličí i ten nejnepatrnější prohřešek. Místo abychom toho marně litovali, obraťme to na správnou míru. Protože tolik lidí sleduje naše klopýtnutí, nechť je to zvláštním podnětem k tomu, abychom před Bohem chodili velmi opatrně.

Potřebujeme nějaké po-kovidové pokání?

Doba čtení: 6 minut
21. 4. 2023
Aaron Prelock

Konečně přicházíme na to, co znamená „žít s kovidem“ nebo „žít v po-kovidovém světě“. Pro některé je to vítaná úleva. Pro jiné je život stále plný obav. Asi největší z nich je zátěž, která se v posledních letech podepsala na našich vztazích. Udělali jsme si čas na to, abychom zhodnotili, jak jsme během kovidu jednali se svými nejbližšími?