Soli Deo Gloria č. 20

30. 6. 2022

Utěšitel a útěcha 

Tento věk je zvláštním obdobím Ducha svatého, v němž nás Ježíš povzbuzuje nikoli svou osobní přítomností, jak bude činit později, nýbrž přebýváním a nepřetržitou přítomností Ducha svatého, který je stále Utěšitelem církve. Jeho úkolem je utěšovat srdce Božího lidu. On usvědčuje z hříchu. Osvěcuje a poučuje, ale přesto hlavní část jeho práce spočívá v tom, že rozradostňuje srdce obnovených, utvrzuje slabé a pozvedá všechny skloněné. Činí tak tím, že jim zjevuje Ježíše. Duch svatý utěšuje, ale útěchou je Kristus.

Soud potvrdil, že zatčení pouličního kazatele během Covidu-19 bylo nezákonné

28. 6. 2022
Mike Judge

Křesťanský pouliční kazatel, který byl o Velikonoční neděli 2020 zatčen za svou pomoc lidem bez domova během covidového lockdownu, vyhrál svůj dva roky trvající soudní spor. Sedmačtyřicetiletý Andrew Sathiyavan byl zatčen, umístěn do policejní cely a dostal pokutu za kázání bezdomovcům a jejich podporu během lockdownu.

Frustrovaný nepřítel

Charles Spurgeon

Sancheríb město dokonce ani nenapadl. Hlasitě se chvástal, ale své hrozby nemohl uskutečnit. Hospodin je schopen zastavit nepřátele svého lidu během jejich počínání. I když má lev beránka už v tlamě, velký Pastýř ovcí ho může oloupit o kořist. Naše mimořádná situace jen poskytuje příležitost k velkolepějšímu projevu Boží moci a moudrosti.

Nepotřebujete více důkazů

Albert Warren Clark

Žádný člověk, který má Bibli, nemůže říct, že v Pána Ježíše nevěří kvůli nedostatku důkazů. Nedostatek důkazů není příčina vzdalování se člověka od trůnu milosti. Pokud přidáme důkaz k důkazu, výstrahu k výstraze, sotva to pohne srdcem plným hříchu. Ono si totiž zůstává obyčejně zcela chladné – nezná pravé pokání ani upřímné modlitby. Náš text prohlašuje: „Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ A přece si mnozí lidé myslí, že by jim k opravdovému uvěření v Ježíše Krista pomohlo, kdyby aspoň jeden přítel se kvůli nim vrátil z mrtvých a dosvědčil pravdu Božího Slova.

Na Boha čekej!

George Müller

Pamatuj, že v čase našeho života zde na zemi není okamžiku, abychom nesměli spoléhat na Boha – ať jsou naše těžkosti, potřeby a utrpení sebevětší. I když se zdá, že naše postavení je beznadějné, přece můžeme spoléhat na Boha a skládat v něm naději. Nakonec se ukáže, že naše naděje nebyla marná – pomoc přijde, ovšem až tehdy, kdy Bůh sám určí.

Musím svléknout svůj pozemský oděv a obléknout si posvátný šat

Alexander Smellie

Když skončí služba kněží ve vnitřní svatyni, svléknou bělostné roucho, v němž stáli před Pánem. Neukazují se lidu v tak úctyhodném oděvu. Bůh si nechává něco pro sebe, něco, co bude známo jen jeho služebníkům a jemu. Právě tak nemohu ostatním prozradit vše, co je v mé skrytosti. V pravdě, které se učím, v milosti, které se mi dostalo, jsou výšky a hloubky, které ještě nechápu a nad kterými budu muset přemýšlet celý život.

Křesťan a pravda (2Te 2,12)

Jaroslav Kernal

Husův známý výrok z Výkladu víry je: „Hledej pravdu, poslouchej pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí.“ Dneska můžete slyšet hodně o Husovi, můžete se setkat s nejrůznějšími názory ohledně jeho osoby, ale většina z těch, kdo se hlásí k Husovi, neví a často ani nechce vědět nic o pravdě, kterou s takovou horlivostí a až do smrti hlásal. Co to bylo za pravdu? Hus mluvil o absolutní pravdě a touto absolutní pravdou je podle Husa Ježíš Kristus.

Konec jedné éry (Gn 50,1–26)

Jaroslav Kernal

Máme před sebou poslední kapitolu knihy Genesis. Prošli jsme touto dlouhou knihou a přijali jsme z ní velké duchovní požehnání. Dnes máme před sebou samotný závěr knihy – dva pohřby, dva konce, dvojí pláč Josefa. Od pohřbu Jákoba do pohřbu Josefa uběhlo padesát čtyři let – to je období, které zahrnuje tato kapitola. Jako Jákob viděl syny svých vnuků, tak i Josef se ve svém stáří těšil ze synů svých vnuků (v. 23).