Jistota spasení

2. 5. 2012
Jaroslav Kernal

V předchozím článku „Vytrvalost a bezpečí, nebo nejistota?“ jsme si ukazovali, že naše spasení je naprosto pevné, jisté a nepohnutelné – a to proto, že nezávisí na nás, ale na Bohu, který se nemění. Bůh je pevný, je jediná jistota, kterou máme.

Naše spasení je z Boha, proto můžeme mluvit o tom, že je naprosto jisté a pevné. Podívejme se na dnes na celou věc ještě z jiného úhlu pohledu. Položme si následující otázku: Co by to znamenalo pro Boha, kdyby opravdový věřící mohl definitivně odpadnout a ztratit své spasení, takže by skončil v pekle a nikoliv v Boží přítomnosti?

Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

2. 5. 2012

Naše země se otřásá jedním veřejným skandálem za druhým, a to nehledě na ty, které jsou potichu zameteny pod koberec. Vládní strana, která slibovala zatočit s bezprávím se vysmívá právu i spravedlnosti. Korupce se začíná stávat společensky přijatelným hříchem podobně jako manželská nevěra, rozvod nebo zabíjení nenarozených dětí.

Pán Ježíš Kristus – kompenzace křivd

2. 5. 2012
Jaromír Bubeníček

Byl opět mezi svými a byl živý. Po pozdravu „Pokoj vám“ před užaslými zraky přítomných řekl: „Hoši,(J21/5 NBK) je nutno zajistit nápravu křivd, které se mě a vlastně i vám staly. Nuže, pojďme to zrekapitulovat: Moje újma – bolestné, suknice nesešívaná, roucho, náklady na vonné masti a náklady na pohřeb. Vaše újma pak deprese a psychické strádání po mém ukřižování.“

Přesnost Bible

  • Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? (J 3,12) 

Mnoho současných křesťanských intelektuálů tvrdí, že bychom měli dát na slova evolucionistů v otázkách vědy a historie, protože pravé poselství Bible je přece duchovní.

Říkají například, že v prvních kapitolách knihy Genesis nenajdeme detailní popis stvoření, ale tento popis dát mohou nabídnout právě vědci. Genesis nás pouze ujišťuje o tom, že Bůh za tím vším stojí.

Reformace č. 2

2. 5. 2012

Pokoj Vám a milost, milí čtenáři Reformace.

Do dnešní neklidné doby Vám přinášíme další číslo našeho internetového časopisu. V posledních týdnech jsme svědky politické nestability v naší zemi a právem si můžeme klást otázku, kam že se to naše země žene. Hřích, korupce, zneužívání pravomocí, lži všude, kam se člověk podívá, … výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. 

Radikální přístup ke zkouškám (Jk 1,1-4)

2. 4. 2012
Steven Cole

Kratičká epištola z pera Jakuba uvádí teoretické znalosti o zbožném životě za všech okolností do praxe. Úvodem si poslechněme výchozí verše:

  • Jakubův 1:1-4  Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.

Trocha kvasu

2. 4. 2012

Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.

Reformace č. 1

2. 4. 2012

Milí přátelé.

Dostáváte první číslo našeho nového internetového měsíčníku Reformace.cz. 

Tento časopis nemá být konkurencí Zápasu o duši, ale spíše jeho vhodným doplněním. Chceme tak být v pravidelném kontaktu s vámi a na stránkách tohoto časopisu také reagovat na aktuální události a dění v naší zemi a v církvi v naší zemi. To jsou věci, které Zápas o duši naplnit nemůže - ať již proto, že se jedná o čtvrtletník, tak také proto, že je zaměřen více na budování čtenářů než na reakce na aktuální témata (i když ani jim se nevyhýbá). 

Kalvinismus, nebo arminianismus?

6. 1. 2012
Greg Gibson

Porozumění kalvinismu, arminianismu & svobodné vůli jednoduše vysvětlené v jedné tabulce, 23 otázkách a 136 verších …

Pozastavili jste se někdy nad tím, proč vy jste křesťan, zatímco váš neobrácený pří­tel nikoliv? Proč vy jste Krista přijali, zatím­co váš přítel Ho odmítl? Slyšeli jste lep­šího evangelistu? Nebo jste chytřejší než váš přítel? Nebo je to Boží dílo, co vás odlišuje? Jak vám může kalvinismus a arminianismus pomoci nalézt odpovědi na tyto otázky?