Pozvánka na akce

Doba čtení: 2 minuty
2. 5. 2012

Dostatečnost Písma ve službě - první ročník Pastorální konference 

Téma prvního ročníku Pastorální konference zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista.

Speciální host: - apologet, autor, učitel a kazatel - Dr. John Blanchard bude mluvit na téma:
"Věří Bůh v ateisty?" a také o své knize "Poznej skutečného Ježíše".

Radikální přístup ke zkouškám II - Jk 1,1-4

Doba čtení: 9 minut
2. 5. 2012
Steven Cole

Jakubův list není adresován konkrétní církevní obci, ale židokřesťanům, kteří byli touto dobou rozptýleni do nejrůznějších oblastí. Z obsahu dopisu můžeme vidět, že je Jakub označuje jako následovníky Krista. Hlavním přínosem Judova listu je jeho důraz, že křesťanská víra se musí projevovat skutky. Dnes se podíváme na 2. část prvních 4 veršů, na tři základní principy radikální víry.

Jistota spasení

Doba čtení: 11 minut
2. 5. 2012
Jaroslav Kernal

V předchozím článku „Vytrvalost a bezpečí, nebo nejistota?“ jsme si ukazovali, že naše spasení je naprosto pevné, jisté a nepohnutelné – a to proto, že nezávisí na nás, ale na Bohu, který se nemění. Bůh je pevný, je jediná jistota, kterou máme.

Naše spasení je z Boha, proto můžeme mluvit o tom, že je naprosto jisté a pevné. Podívejme se na dnes na celou věc ještě z jiného úhlu pohledu. Položme si následující otázku: Co by to znamenalo pro Boha, kdyby opravdový věřící mohl definitivně odpadnout a ztratit své spasení, takže by skončil v pekle a nikoliv v Boží přítomnosti?

Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

Doba čtení: 5 minut
2. 5. 2012

Naše země se otřásá jedním veřejným skandálem za druhým, a to nehledě na ty, které jsou potichu zameteny pod koberec. Vládní strana, která slibovala zatočit s bezprávím se vysmívá právu i spravedlnosti. Korupce se začíná stávat společensky přijatelným hříchem podobně jako manželská nevěra, rozvod nebo zabíjení nenarozených dětí.

Pán Ježíš Kristus – kompenzace křivd

Doba čtení: 2 minuty
2. 5. 2012
Jaromír Bubeníček

Byl opět mezi svými a byl živý. Po pozdravu „Pokoj vám“ před užaslými zraky přítomných řekl: „Hoši,(J21/5 NBK) je nutno zajistit nápravu křivd, které se mě a vlastně i vám staly. Nuže, pojďme to zrekapitulovat: Moje újma – bolestné, suknice nesešívaná, roucho, náklady na vonné masti a náklady na pohřeb. Vaše újma pak deprese a psychické strádání po mém ukřižování.“

Přesnost Bible

Doba čtení: 2 minuty
  • Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? (J 3,12) 

Mnoho současných křesťanských intelektuálů tvrdí, že bychom měli dát na slova evolucionistů v otázkách vědy a historie, protože pravé poselství Bible je přece duchovní.

Říkají například, že v prvních kapitolách knihy Genesis nenajdeme detailní popis stvoření, ale tento popis dát mohou nabídnout právě vědci. Genesis nás pouze ujišťuje o tom, že Bůh za tím vším stojí.

Reformace č. 2

Doba čtení: 2 minuty
2. 5. 2012

Pokoj Vám a milost, milí čtenáři Reformace.

Do dnešní neklidné doby Vám přinášíme další číslo našeho internetového časopisu. V posledních týdnech jsme svědky politické nestability v naší zemi a právem si můžeme klást otázku, kam že se to naše země žene. Hřích, korupce, zneužívání pravomocí, lži všude, kam se člověk podívá, … výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. 

Radikální přístup ke zkouškám (Jk 1,1-4)

Doba čtení: 9 minut
2. 4. 2012
Steven Cole

Kratičká epištola z pera Jakuba uvádí teoretické znalosti o zbožném životě za všech okolností do praxe. Úvodem si poslechněme výchozí verše:

  • Jakubův 1:1-4  Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.

Trocha kvasu

Doba čtení: 4 minuty
2. 4. 2012

Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.